Kombineeritud hormonaalsed kontratseptiivid - venoosse trombemboolia risk (dienogest)

Palun leidke lisast uuendatud teave kombineeritud hormonaalsete kontratseptiivide venoosse trombemboolia tekkeriski erinevuse kohta.

Tabelisse on lisandunud dienogestiga seostatava VTE riski suurus.

 

Täna teadaolevatel andmetel on dienogesti/etünüülöstradiooli sisaldavate kontratseptiivide kasutamisel veidi kõrgem risk venoosse trombemboolia tekkeks võrreldes levonorgestreeli/etünüülöstradiooliga.

Andmed tuginevad nelja vaatlusuuringu metaanalüüsi tulemustele - dienogesti/etünüülöstradiooli kombinatsiooni kasutavate naiste VTE tekkerisk ühe aasta jooksul hinnanguliselt 8…11 VTE juhtu 10 000 naise kohta (seni oli riski suurus kinnitamata).

 

Täiendavad riskivähendamise meetmed kehtivad endiselt ning ravimit välja kirjutades tuleks kasutada kontroll-loendit ning ravimikasutajale anda patsiendi teabeleht või informeerida teda patsiendi teabelehest Ravimiameti kodulehel.

 

kombineeritud hormonaalsed kontratseptiivid: levonorgestreel/ norgestimaat/ noretisteroon/ gestodeen/ desogestreel/ drospirenoon/ etonogestreel/ norelgestromiin/ kloormadinoon/ dienogest/ nomegestroolatsetaat (E2)

Kontroll-loend arstile

Patsiendi teabeleht

 

Lugupidamisega,

Maia Uusküla

Ohutusjärelevalve büroo juhataja

Ravimiamet