Oluline info Ravimiametilt ravimi PROTELOS (strontsiumranelaat) kohta

Lugupeetud naistearst,   Vastavalt Euroopa Ravimiameti nõudel ajakohastatud PROTELOS’e (strontsiumranelaat) riskijuhtimiskavale rakenduvad nimetatud ravimile riski minimeerimise lisameetmed. Müügiloa hoidja, Les Laboratoires Servier, peab tagama, et kõik potentsiaalsed PROTELOS´t väljakirjutavad arstid, saavad järgmise ohutusalase teabe paketi:   - Juhend arstile ja kontrollnimekiri - Patsiendi hoiatusleht - Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe leiate järgmiselt veebilingilt http://www.ema.europa.eu/docs/et_EE/document_library/EPAR_-_Product_Info...   Materjalid on kooskõlastatud Ravimiametiga.