Ravimid ja reisimine - info Ravimiametilt.

Seoses viimase aja meediakajastusega just narkootiliste ja psühhotroopsete ravimitega reisimise teemadel, on Ravimiamet saanud tagasisidet nii arstidelt kui kodanikelt, et arstid on antud teemal infopuuduses. Lähtudes Maksu- ja Tolliameti andmetest, on Ravimiameti luba vajavaid juhtumeid tunduvalt rohkem, kui on Ravimiametile esitatud taotlusi lubade saamiseks. Seega soovib Ravimiamet Teie abiga juhtida arstide tähelepanu Ravimiameti veebilehelt leitavale informatsioonile. Lühikokkuvõte arstidele narkootiliste ja psühhotroopsete ravimitega reisimisest on leitav Ravimiameti veebilehelt: http://www.ravimiamet.ee/14931 ning pisut pikem kodanikele mõeldud kokkuvõte kogu ravimitega reisimise temaatikast: http://www.ravimiamet.ee/14561 Üldisem juhend kodanikele Schengeni tunnistuse taotlemisest: http://www.ravimiamet.ee/20937 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad on leitavad sotsiaalministri 18.05.2005. a määrus nr 73 "Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad" lisas 1: https://www.riigiteataja.ee/akt/13241349?leiaKehtiv Arvestades, et Teie eriala arstid puutuvad enam kokku just pikaajaliselt kasutatavate hormoonravimitega (raseduse vältimiseks ja hormoonasendusraviks), ning kaasavõetavate pakendite arv võib ületada 5 jaemüügipakendit, siis toon eraldi välja taotlusel nõutavad andmed. Ravimiameti loa saamiseks tuleb kodanikul esitada vabas vormis taotlus, kus on järgmised andmed: 1. taotleja nimi ja kontaktandmed (aadress, kontakttelefon); 2. andmed lähte- või sihtriigi kohta; 3. ravimite nimekiri (ravimi nimetus, toimeaine sisaldus ja ravimvorm, pakendi suurus ja pakendite koguarv); 4. retseptiravimite puhul arsti teatis ravimite vajaduse kohta. Arsti teatis võib olla vabas vormis ja soovitavalt inglisekeelne, et kodanik saaks seda kasutada vajadusel ka sihtriigis. Palume Teie abi kirja edastamisel Eesti Naistearstide Seltsi liikmetele. Küsimuste korral pöörduge kindlasti Ravimiameti poole, meie üldtelefoni number on 7 374 140 ning e-posti aadress This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Lugupidamisega ja ette tänades, Eda Lopato Sisse- ja väljaveo ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete büroo juhataja Ravimiamet Nooruse 1 50411 Tartu E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: +372 7 374 140 Faks: +372 7 374 142 www.ravimiamet.ee
Last modified on Friday, 13 February 2015 02:00
Login to post comments
back to top