Andmekaitsealane teavitus

Selle teavitusega teavitame Teid, milliseid isikuandmeid Eesti Naistearstide Selts (edaspidi ENS) kogub, töötleb ja säilitab, kui pöördute ENS-i pädevushindamise veebilehele (www.ens.ee/phindamine). Selliste pöördumiste korral on Teie isikuandmete vastutav töötleja ENS (reg.-kood: 80092973).

Meie kontaktandmed on järgmised:

Aadress: L.Puusepa 8, Tartu, 50406

Tel.: (+372) 731 9902

E-post: ens[at]ens.ee

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Töötleme Teie isikuandmeid eesmärgiga vastata Teie pöördumisele ja teostada Teie üle Teie sooviavalduse alusel pädevushindamist. Õiguslik alus Teie isikuandmete töötlemiseks tuleneb meie õigustatud huvist saada Teie kohta vajalikud andmed, mille abil ja kaudu on meil võimalik vastata Teie pöördumisele ja teostada Teie üle pädevushindamist.

Töödeldavad isikuandmed

Kogume ja töötleme Teie pöördumistele vastamiseks järgnevaid isikuandmeid:

  1. identifitseerimisandmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, arsti kood;
  2. kontaktandmed: e-posti aadress, telefoninumber;
  3. suhtlus- ja pädevushindamise andmed: Teie poolt esitatud andmed, dokumendid ja muud materjalid, mis on asjakohased pädevushindamise läbiviimiseks (sh residentuuri lõpetamise aasta, tööstaaž naistearstina, ENS liikmeks olek, töökirjelduse andmed, diplomite ja/või kutsetunnistuse koopiad, täienduskoolituste tunnistuste jms dokumentide koopiad, mis on aluseks täienduskoolituse punktide arvestamisel, andmed täienduskoolituste ja testide läbimise kohta, andmed Teie poolt avaldatud artiklite, väitekirjade, käsiraamatute, õpikute jms kohta, andmed Teie osalemise kohta konverentsidel ja seminaridel, andmed Teie poolt tehtud ettekannete ja loengute kohta)

Isikuandmete töötlemise kord ja turvalisus

Kogume ja töötleme isikuandmeid kooskõlas kehtivate isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega ning vastavalt andmete kogumise eesmärgile.

Tagame Teie isikuandmete töötlemisel turvalisuse ja konfidentsiaalsuse.

Me ei kasuta Teie isikuandmeid automatiseeritud otsuste tegemiseks.

Isikuandmete säilitamine

Isikuandmete säilitamise tähtaeg sõltub säilitamise eesmärgist, mistõttu säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni see on põhjendatud lähtuvalt Teie pöördumise sisust või meie õigustatud huvist (sh oma õiguste kaitsmise eesmärgil). Isikuandmed kustutatakse, kui nende säilitamine ei ole selle eesmärgist tulenevalt enam vajalik või kui Teie selleks soovi avaldate.

Teil on võimalik tutvuda Teie poolt enda kohta ENS-i pädevushindamise veebilehe kaudu esitatud andmete ja materjalidega ning neid endale alla ja salvestada. ENS ei vastuta siiski tähtajatult Teie andmete ja materjalide säilimise ja säilitamise eest. Seepärast tuleks Teil kõik ENS-ile esitatud andmed ja materjalid ka endale varundada.

Isikuandmete edastamine

Võime esitada Teie andmeid kolmandatele isikutele, kui see on vajalik Teie pädevushindamise läbiviimiseks või Teie poolt esitatud andmete kontrollimiseks. Samuti võime esitada Teie andmeid kolmandatele isikutele, kui ENS-il lasub kohustus esitada Teie andmeid kolmandatele isikutele tulenevalt õigusaktidest või täitevvõimu- või õiguskaitseorganite nõuetest.

Lisaks võime edastada Teie andmeid meie lepingupartneritele (veebilehe majutusteenuse ja muude IT teenuste pakkujad, raamatupidamisteenuse osutajad), kelle teenuse abil pakume ENS-i pädevushindamise veebilehe kasutajatele teenuseid, kuid vaid ulatuses, mis on vajalik teenuse osutamiseks.

Kasutaja õigused

Teil on igal ajal õigus tutvuda enda kohta käivate andmetega.

Teil on õigus nõuda oma andmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist, andmete ülekandmist ning kaevata järelevalveasutusele.

Kontakt ja kaebuste esitamine

Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimuste korral pöörduge palun meie poole ülal esitatud kontaktidel. Juhul, kui Teil on kaebusi seoses Teie isikuandmete töötlemisega, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole (aadress: Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, tel.: 627 4135, e-post: info[at]aki.ee).