Eesti Naistearstide Selts

Eesti Naistearstide Seltsi asutamiskuupäevaks loetakse 21. märtsi 1953. Vabariikliku seltsi eelkäijaks oli Tallinna Akušöör-günekoloogide Selts, mille asutamiskonverentsil 21. märtsil 1953 võeti vastu seltsi esimene põhikiri ja nimeks sai ENSV Arstide Akušöör-günekoloogide Teaduslik Selts. Eesti Naistearstide Seltsi nime all tegutseb selts 1990ndate aastate algusest. 

Eesti Naistearstide Selts on üle-eestiline naistearstide vabatahtlik ühendus eriala ja kogu meditsiini arendamise ning oma liikmete kutseõiguste kaitsmiseks. Seltsi liikmeks võib olla iga Eestis naistearstina praktiseerimise õigust omav või sünnitusabi ja günekoloogia residentuuris õppiv isik. ENS aitab igati kaasa meditsiinihariduse arendamisele, osaledes näiteks sellealastes projektides. Eesti Naistearstide Selts korraldab naistearstide täienduskoolitust ja teadustööd. Selts korraldab naistearstide erialast pädevushindamist eelnevalt väljatöötatud atestatsiooninormide alusel. Selts esindab naistearste läbirääkimistes Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi, Haigekassa ning teiste organisatsioonide ja institutsioonidega. Eesti Naistearstide Selts on EBCOG (Euroopa naistearstide seltside ühendus) liige alates 2005.a.