Seltsi põhikiri

ENS põhikiri 19.11.2022

 

1.1. Mittetulundusühingu nimi on Mittetulundusühing EESTI NAISTEARSTIDE SELTS, lühendatult ENS (edaspidi selts), mis on üle-eestiline naistearstide ja sünnitusabi ja günekoloogia eriala residentide vabatahtlik ühendus sünnitusabi ning günekoloogia eriala (edaspidi nimetatud eriala) ja kogu meditsiini arendamiseks ning oma liikmete kutseõiguste kaitsmiseks.

1.2. Selts on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub mittetulundusühingute seadusest ja käesolevast põhikirjast. Selts tegutseb alates 21.03.1953.a.

1.3. Selts kasutab oma tulu üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Selts ei jaota kasumit oma liikmete vahel.

1.4. Seltsi asukoht on Tartu linn.

1.5. Seltsi inglisekeelne nimi on Estonian Gynaecologists` Society.

2. SELTSI EESMÄRGID JA TEGEVUSSUUNAD

2.1. Seltsi eesmärgiks on eriala arendamine. Eesmärgi saavutamiseks teeb Selts koostööd kõigi institutsioonide, isikute ja isikute ühendustega, kelle tegevuse eesmärgid ja põhimõtted ei ole vastuolus Seltsi tegevuse eesmärkide ja põhimõtetega.

2.2. Seltsi tegevuse põhisuunad on:

2.2.1. liikmete ettepanekul nende huvide esindamine ja kaitsmine riigi- ja omavalitsusasutustes ning suhetes kolmandate isikutega;

2.2.2. osalemine eriala ja tema liikmeid puudutavas seadusloomes;

2.2.3 arvamuse kujundamine tervishoiukorraldust puudutavates küsimustes ja osalemine otsuste väljatöötamisel;

2.2.4. täienduskoolituse ja teadustöö korraldamine, meditsiinihariduse arendamisele kaasaaitamine ning sellealastes projektides osalemine;

2.2.5. tervishoiualase informatsiooni levitamine ja tervisliku eluviisi edendamine;

2.2.6. eriala uurimine ja jäädvustamine; kutse- eetika kujundamine;

2.2.7. naistearstide pädevushindamine; eriala tegevusloa nõuete väljatöötamine;

2.2.8. igasugune muu tegevus, mis on vajalik Seltsi eesmärkide saavutamiseks ning ei ole vastuolus kehtivate õigusaktidega, heade kommete ja tavadega. 

2.3. Oma eesmärgikohases tegevuses on Seltsil õigus sooritada kõiki toiminguid ja tehinguid, mis ei ole vastuolus seadusandluse ja käesoleva põhikirjaga, sealhulgas:

2.3.1. avaldada oma tegevust kajastavaid sõnumeid meedias, välja anda infomaterjale ja muid trükiseid;

2.3.2. teha ettepanekuid riigi- ja omavalitsusasutustele nende pädevuses olevate õigusaktide vastuvõtmiseks ja muutmiseks;

2.3.3. anda välja stipendiume ja laene;

2.3.4. omandada ja käsutada kinnis- ja vallasvara;

2.3.5. korraldada väljaõpet, näitusi ja väljapanekuid ning vahendada ekspertiiside ja uuringute tegemist;

2.3.6. luua Seltsi juurde palgalisi ametikohti ja kaasata töösse eksperte;

2.3.7. moodustada ajutisi komisjone ja töörühmi;

2.3.8. moodustada esindusi ja astuda teiste ühenduste liikmeks;

2.3.9. osaleda oma esindajate kaudu asjaomaste riigi- ja kohalike võimuorganite nõusolekul tegevusloa- ja ravikindlustusalases töös.

3. SELTSI LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Seltsi liikmeks võib olla iga Eestis naistearstina praktiseerimise õigust omav ja sünnitusabi ja günekoloogia residentuuris õppiv isik. Seltsi liikmete arvestust korraldab juhatus.

3.2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus taotleja kirjaliku avalduse alusel, milles taotleja kinnitab, et tunnistab Seltsi põhikirja ja soovib aktiivselt osaleda Seltsi tegevuses. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.

3.3. Seltsi liikmed maksavad liikmemaksu, mille suuruse ja maksmise korra kehtestab üldkoosolek.

3.4. Seltsi liige on kohustatud:

3.4.1. järgima käesolevat põhikirja ja täitma Seltsi juhtorganite seaduslikke otsuseid;

3.4.2. tasuma õigeaegselt liikmemaksu;

3.4.3. järgima kutse-eetika üldtunnustatud põhimõtteid;

3.4.4. võtma aktiivselt osa Seltsi tegevusest ja igati kaasa aitama Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele.

3.5. Seltsi liikmel on õigus:

3.5.1. võtta osa Seltsi tegevusest, osaleda Seltsi üldkoosolekus ise või volitada selleks teist Seltsi liiget lihtkirjaliku volikirja alusel;

3.5.2. kandideerida ja olla valitud Seltsi juhtorganitesse ja ametitesse;

3.5.3. esitada Seltsi juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi Seltsi tegevuse kohta;

3.5.4 saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta;

3.5.5. võtta osa Seltsi poolt korraldatavatest üritustest;

3.5.6. astuda Seltsist välja, esitades kirjaliku avalduse Seltsi juhatusele. Liikme väljaastumisel liikmemakse ei tagastata.

3.6. Liikme võib Seltsist välja arvata, kui liikmemaks on järjestiku tasumata ühe aasta eest ja lisaks põhikirja sätete täitmata jätmise või Seltsi olulisel määral kahjustamise eest. Seltsi juhatus teeb ettepaneku liikme Seltsist välja arvamise kohta Seltsi üldkoosolekule, mis otsustab väljaarvamise. Seltsist välja arvatud liikmele tuleb tema seltsist väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada.

3.7. Seltsi üldkoosoleku otsusega võidakse omistada auliikme nimetus isikule, kellel on erilisi teeneid Seltsi tegevuse ja eriala edendamisel. Auliige valitakse juhatuse otsusega ja kinnitatakse üldkoosolekul. Auliikmed ei maksa liikmemaksu ning neil on samad õigused nagu liikmetel.

3.8. Liikmed, va liikmeks olevad residendid, jaotuvad vabatahtlikkuse alusel kahte piirkondlikku ühendusse, milleks on PÕHJA ja LÕUNA, ning kõigil liikmetel, va residentidel, on kohustuslik liikmelisus nende vahel määratleda. Residendid ja noorarstid kuuluvad Residentide Kogusse. Piirkondlikud ühendused ei ole põhikirjalised iseseisvad juriidilised isikud.

Piirkondlikel ühendustel on õigus:

a) esitada liikmekandidaate ENS juhatusse (vastavalt 5.13);

b) korraldada ja läbi viia piirkondlike ühenduste koosolekuid;

ja kohustus:

a) pidada arvestust oma liikmete üle

b) aidata kaasa liikmemaksude kogumisele

4. SELTSI VARA

4.1. Seltsi vara moodustub:

4.1.1. liikmete liikmemaksudest;

4.1.2. sihtotstarbelistest või sihtotstarbe määratluseta annetustest;

4.1.3. muudest tuludest, mida Selts saab oma põhikirjalise eesmärgi realiseerimisega seonduvast tegevusest.

4.2.Selts vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga .

4.3.Seltsi raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt raamatupidamise seadusele Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande ja tegevusaruande.

5.SELTSI JUHTIMINE

5.1. Seltsi kõrgeim organ on Seltsi liikmete üldkoosolek.

5.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõigis Seltsi juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või Seltsi muu organi pädevusse. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:

5.2.1. põhikirja muutmine;

5.2.2. Seltsi tegevuse eesmärgi muutmine;

5.2.3. liikmemaksude suuruse ja tasumise korra kinnitamine;

5.2.4. Seltsi juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine; audiitori ja naistearstide pädevuskomisjoni kinnitamine;

5.2.5. juhatuse ettepanekul Seltsi aastaeelarve kinnitamine, majandusaasta aruande ja juhatuse tegevusaruande kinnitamise otsustamine;

5.2.6. auliikme nimetuse kinnitamine;

5.2.7. juhatuse ettepanekul liikme Seltsist väljaarvamine;

5.2.8. Seltsi astumine teiste ühenduste liikmeks;

5.2.9. juhatuse või Seltsi muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Seltsi esindaja määramine;

5.2.10. Seltsi lõpetamise otsustamine.

5.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma seaduses või põhikirjaga ettenähtud juhtudel, samuti siis, kui Seltsi huvid seda nõuavad, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas.

5.4. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest. Kui juhatus jätab nimetatud asjaolul üldkoosoleku kokku kutsumata, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

5.5. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt kaks nädalat, näidates teates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.

5.6.Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle poole Seltsiliikmetest. Kui üldkoosolek ei ole pädev otsuseid vastu võtma väiksema esindatuse tõttu,kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.

5.7. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik liikmed.

5.8. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekus osalevad või on esindatud kõik Seltsi liikmed.

5.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Seltsi liikmetest või esindajatest, välja arvatud:

5.9.1. Seltsi tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Seltsi liikmete nõusolek. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult;

5.9.2. põhikirja muutmise otsus ja Seltsi lõpetamise otsus on vastu võetud, kui nende poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekus osalenud liikmetest või nende esindajatest.

5.10. Igal Seltsi liikmel on üldkoosolekul üks hääl. Liige ei või hääletada, kui Selts otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

5.11. Seltsi liige ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustusest või vastutusest, liikme ja Seltsi vahel tehingu tegemist või liikmega õigusvaidluse pidamist ning selles tehingus või õigusvaidluses Seltsi esindaja määramist või küsimusi, mis puudutavad liikme või tema esindaja juhatuse või muu organi liikmena tegutsemise kontrollimist või hindamist. Käesolevas punktis nimetatud Seltsi liikme hääli ei arvestata esindatuse määramisel.

5.12. Seltsi juhib ja esindab juhatus, milles on minimaalselt 11 liiget ja maksimaalselt 13 liiget. Juhatuse liikmete volitused kestavad kolm aastat.

5.13. Juhatus valitakse järgmiste esindusnormide alusel:

  •  Igast piirkondliku funktsiooniga haiglast üks esindaja (esitab raviasutus);

  •  Üks Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi naistekliiniku (st Õppetool) esindaja

  • Üks Residentide Kogu esindaja;

  • Ülejäänud juhatuse liikmed valitakse üldkoosolekul.

    Kokku 11 – 13 liiget.

5.14. Seltsi presidendi ja asepresidendi valib juhatus enda hulgast salajasel hääletamisel.

5.15. Juhatuse koosseisu üldkoosoleku poolt kinnitamata jäetud esindaja asemel võib esindatav esitada üldkoosolekule kinnitamiseks uue esindaja.

5.16. Juhatuse liikme võib sõltumata põhjusest tagasi kutsuda üldkoosoleku otsusega.

5.17. Juhatuse esimeheks on Seltsi president, kes korraldab juhatuse tööd ja kutsub vähemalt kord kvartalis kokku juhatuse koosoleku. Koosolekust tuleb teatada ette vähemalt seitse päeva, näidates ära koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.

5.18. Juhatuse koosolek tuleb kokku kutsuda, kui seda kirjalikult nõuab vähemalt kolm juhatuse liiget, kusjuures nõudmises tuleb ära näidata arutatavad küsimused. Juhul, kui president ei kutsu juhatuse koosolekut kokku, võivad seda teha taotluse esitanud juhatuse liikmed. Juhatuse võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

5.19. Juhatus võib otsuse vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

5.20. Seltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada Seltsi president üksi ja teised juhatuse liikmed ühiselt.

5.21. Seltsi presidendil on õigus anda välja volikirju Seltsi esindamiseks kolmanda isiku poolt juhatuse otsusel.

5.22. Juhatuse liikmele ei maksta tasu tegevuse eest juhatuse liikmena. Juhatuse liikmel on õigus kulude hüvitamisele, mis kaasnevad tema ülesannete täitmisega.

5.23. JUHATUSE LIIKME KANDIDAATIDE ESITAMISE KORD

  • Kandidaadid esitatakse vähemalt 4 nädalat enne valimiskoosolekut

  • Vajalik on kandidaadi kirjalik nõusolek ja motivatsioonikiri

  • Esitada võib ENS liige

  • Kandideerida saavad ainult seltsi liikmed, kellel pole liikmemaksu võlga

5.24. VOLITUSED ISIKUVALIMISTEL

Valimistel ei saa ühel ENS liikmel olla rohkem kui kolm volitust.

6. JÄRELVALVE

Järelvalvet Seltsi organite üle teostab üldkoosolek. Selle ülesande täitmiseks kinnitab üldkoosolek audiitori. Audit tuleb läbi viia vähemalt kord aastas ja tulemused esitada üldkoosolekule.

7. SELTSI LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

7.1. Seltsi lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub seadusega sätestatud korras.

7.2. Seltsi lõpetamisel läheb pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud või tulumaksuseaduse § 11 lg-s 10 nimetatud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. Üldkoosoleku otsustada on, millisele käesolevas punktis nimetatud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule vara üle läheb.

 

 

Põhikirja muudatused kinnitati 19.11.2021 üldkoosolekul.